فال حافظ آنلاین۲۴۴- ارباب امانت گوهر مخزن اسرار همان است که بود   حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود عاشقان زمره ارباب امانت باشند     لاجرم چشم گهر بار همان است که بود از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح   بوی زلف تو همان مونس جان است که …
فال حافظ آنلاین
۳۷- لاف عشــــق به جان خواجه وحق قدیم و عهد درست     که مونس دم صبحم دعای دولت تست سرشک من  که زطوفان نوح دست ببرد       زلوح سینه نیارست نقش مهر نوشست بکن معامله ای وین دل شکسته بخر   که با شکستگی ارزد به صد هزار درست ملامتم به خرابی …
فال حافظ آنلاین
 ۴۹۰ – خاک در یار الحمدلله علی معدله السلطان       احمد شیخ اویس حسن ایلخانی خان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژاد   آنکه می زیبد اگر جان جهانش خوانی دیده نادیده به اقبال توایمان آورد       مرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانی ماه اگر بی تو بر آید به …
فال حافظ آنلاین
۲۶- چراغ مصطفوی اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبیست       زبان خموش ولیکن دهان پراز عربیست پری نهفته رخ و دیو درکرشمه حسن   بسوخت عقل زحیرت که این چه بلعجبیست سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد که کام بخشی او را بهانه بی سببیست درین چمن گل بی …
فال حافظ آنلاین
۱۴۰- درمیکده بود آیا که درمیکده ها بگشایند     گره از کار فرو بسته  ما بگشایند اگر از بهر دل زاهد خود بین بستند   دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند به صفای دل رندان که صبوحی زدگان     بس دربسته به مفتاح دعا بگشایند نامه تعزیت دختر رز بنویسید   …
فال حافظ آنلاین
۵۴۵- ظلمات است سحرم هاتف میخانه به دولت خواهی     گفت با زآی که دیرنه این درگاهی همچو جم جرعه ما کش که زسر دو جهان       پر تو جام جهان بنی دهدت آگاهی بر در میکده رندان قلندر باشند           که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی خشت …
فال حافظ آنلاین
۳۹۷ – دام وصل روزگاری شدکه درمیخانه خدمت می کنم       در لاس فقر کار اهل دولت می کنم تاکی اندر دام وصل آرم تذروی خوش خرام   در کمینیم و انتظار وقت فرصت می کنم واعظ ما بوی حق نشنید بشنو کاین سخن     درحضورش نیز می گویم نه غیبت می …
فال حافظ آنلاین
۳۶۳- درو قمر این چه شوریست که در دور قمر می بینم     همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم دختران را همه جنگست و جدل       پسران را همه بدخواه پدر می بینم ابلهان را همه شربت زگلابست و شکر   قوت دانا همه ازخون جگر می …
فال حافظ آنلاین
۲۹- دست دعا برآرم ای غایب از نظر به خدا می سپارمت       جانم بسوختی و زجان دوستدارمت تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک     باورمکن که دست زدامن بدارمت محراب آبرویت بنما تا سحر گهی     دست دعا بر آرم و درگردن آرمت گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی …
فال حافظ آنلاین
۶۳- خلوتیان ملکوت دل ودینم شدو دلبر به ملامت برخاست     گفت با مامنشین کز تو سلامت برخاست که شنیدی که درین بزم دمی خوش بنشست   که نه درآخر صحبت به ندامت برخاست شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد       پیش عشاق توشبهابه غرامت برخاست درچمن باد بهاری …
فال حافظ آنلاین
۲۹۸- نسیم زلف خوش آن شبی که در آیی به صد کرشمه و ناز کنی تو ناز به شوخی و من کشم به نیاز چو غنچه سر درونش کجا نهان ماند         ل مرا که نسیم صباست محرم راز امید قد تو می داشتم زبخت بلند           سیم …
فال حافظ آنلاین
۵۱۲ – لاله در دست برو زاهد به امیدی که داری     که دارم همچو تو امیدواری بجز ساغر چه دارد لاله در سدت   بیا ساقی بیاور آنچه داری مرا در رسته دیوانگان کش       که مستی خوشترست از هوشیاری بپرهیز از من ای صوفی بپرهیز   که کردم توبه از …
فال حافظ آنلاین
۴۸۶- جام می نصیب من چو خرابات کرده است الله       درین میانه بگو زاهد ا مرا چه گناه کسی که در ازلش جام می نصیب افتاد   چرا به کنند این گناه ازو د رخواه بگو به صوفی سالوس خرقه پوش دورو   که کرده دست درازی و آستین کوتاه تو …
فال حافظ آنلاین
۱۴۶- فتح و بشارت بیا که رایت منصور پادشاه رسید     نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید جمال بخت رزوی طفر نقاب انداخت     کمال عدل به فریاد دادخواه رسید سپهر دورخوش اکنون زند که ماه آمد   جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید زقاطعان طریق این …
فال حافظ آنلاین
۵۰۸ – مهجوری عشقاق ای که مهجوری عشاق روا می داری           بندگان را زبر خویش جدا می داری تشنه بادیه را هم به زلالی دریاب         به امیدی که درین ره به خدا می داری دل ربودی و بحل کردمت ای جان لیکن   به ازین دار …
فال حافظ آنلاین
۲۰۵- یار باز آید زهی خجسته زمان یکه یار باز آید         به کام غمزدگان غمنگسار بار آید به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم   بدان امید که آن شهسوار باز آید در انتظار خد نگش همی پرد دل صید   خیال آن که به رسم شکار باز آید مقیم بر …
فال حافظ آنلاین
۲۰۰- پیش تو روشنی طلعت تو ماه ندارد           پیش تو گل رونق گیاه ندارد گوشه ابروی توست منزل جانم         خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری   جانب هیچ آشنا نگاه ندارد رطل گرانم ده ای مرید خرابات …
فال حافظ آنلاین
۷۹ –چراغ خلوتیان ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت       کار چراغ خلوتیان باز درگرفت آن شمع سر گرفته دگر چهره برفروخت     وین پیر سالخورده جوانی زسر گرفت آن عشوه داد عشق ه تقوی زره برفت       وآن لطف کرددوست که دشمن حذر گرفت زنهار ازان عبارت شیرین …
فال حافظ آنلاین
۱۱۰-بیداد لطیفان یارب سببی ساز که یارم به سلامت     باز آید و برهاندم از بند ملامت خاک ره آن یار سفرکرده بیارید       تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت فریاد که از شش جهنم راه ببستند         آن خال و خط و زلف و رخ و عارض …
فال حافظ آنلاین
۳۲۷-  دولتی طالع کنار آب و پای بید وطبع شهر ویاری خوش   معاشر دلبری شیرین و ساقی گلغذاری خوش الا ای دولتی طالع که قد روقت می دانی     گوارا بادت این عشرت کهداری روزگاری خوش هر آن کس  را که برخاطر زعشق دلبری باریست   سپندی گو بر آتش نه کهر دار …
فال حافظ آنلاین
۱۵۹-طریق عشق چو دست درسر زلفش زنم به تاب رود   ورآشتی طلبم با سر عتااب رود چو ماه نوره نظارگان بیچاره     زند به گوشه ابرو و درنقاب رود شب شراب خرابم کندبه بیداری     وگر به روز شکایت کنم بهخواب رود طریق عشق پرآشوب و آفتاست ای دل     بیفتد …
فال حافظ آنلاین
۱۶- خیال نرگس مست زباغ وصل تو باید ریاض رضوان آب   زتاب هجر تودارد شرار دوزخ تاب به حسن عارض و خط تو برده اند پناه     بهشت و کوثر و طوبی لهم و حسن ماب چو چشم من همه شب جویبار باغ بهشت    خیال نرگس مست تو بیند انرد خواب بهار …
فال حافظ آنلاین
۲۹۲- درس قرآن یوف گمگشته باز آید به کنهان غم مخور     کلبه اخزان شود روز گلستان غم مخور این دل غمدیده حالش به شود دل بد مکن     وی سر شوریده باز آید به سامان غم مخور دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت   دایما یکسان نباشد حال دوران …
فال حافظ آنلاین
۶۷- واعظ شحه شناس روزگاریست ه سودای بتاندینمناست   غم اینکار نشاط دل غمگین من است دیدن لعل ترا دیدهجان بین باید   وین کجا مرتبه چشم جهانبین من است یارمن باشکه زیب فل و زینت دهر   از مه روی تو واشک چو پروین من است تامراعشق تو تعلیم سخنگفتن داد   خلق راورد …
فال حافظ آنلاین
۸- بلبل خوش الحان رونق عهد شبابست دگر بستان را        می رسد مژده گل و بلبل خوش الحان راای صبا گربه جوانان چمن بازرسی       خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان رااگر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش        خاکروب درمیخانه کنم مژگان راای که برمه کشی از عنبر سارا چوگان        مضطرب حال مگردان من …
فال حافظ آنلاین
۱۸۶- دوستان دوستان دختر رز توبه زمستوری کرد         شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد آمد از پرده به مجلی عرقش پاک کنید       تا بگوید به حریفان که چرا دوری کرد جای آن است که در عقد وصالش گیرند   دختری مست چنین کاین همه مستوری کرد …
فال حافظ آنلاین
۳۱۱- روی خوب اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش     حریف حجره و گرمابه و گلستان باش شنج زلف پریشان به دست باد مده           مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش گرت هواست که با خضر همنشین باشی   نهان زچشم سکندر چو آب حیوان باش زبور عشق نوازی …
فال حافظ آنلاین
۵۵۰- وقتی خوش است شهریست پر ظریفان وز هر طرفنگاری   یاران صلای عشق است گر می کنید کاری چشم جهان نبیند زین تازه تر جوانی   دردست کس نیفتد زین خوبتر نگاری جسمی که دیده باشد کز روحش آفریدند       زین خاکیان مبادا بر دامنش غباری چون من شکسته ای را از …
فال حافظ آنلاین

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ناودون حسابداری آتلانتیـــس فناوران شهر امن آلفا الکترونیک landrym2x7wzz3 local دانلود رایگان ایران اخبار بروز و لحظه ای pardematin.rozblog.com فروشگاه سایت بلاگ بیست شهروندي بزرگترين سايت سرگرمي و تفريحي